TERUG NAAR OVERZICHT

Woonwijk Zuiderbiesten

Temidden van enkele ontwikkelingsprojecten werden 14 eengezinswoningen in 3 clusters ontworpen op een uitbreidingsverkaveling. Langs de verschillende ontwikkelingen loopt een groene as waar de woonwijk één van de schakels vormt binnen deze groene long.

Voor dit uitbreidingsproject werd door ons kantoor vooraf een masterplan opgemaakt waarop de huidige verkaveling gebaseerd werd.
Het ontwerp voor de site vormt een schakel tussen de bestaande bebouwing gelegen te Zuiderbiesten (éénlaags met zadeldak), het ontwikkelingsproject van Bostoen (tweelaags met zadeldak en gevelarchitectuur naar de Beek), het ‘Eikenpark’ (drielaags met hellend dak) en met het sociaalhuisvestingsproject ‘Westkouter’ (tweelaags met plat dak).
De groene publieke ruimte functioneert als asverbinding en koppelt de verschillende ontwikkelingsprojecten en de bestaande bebouwing. Zo worden er semi-publieke ruimtes gevormd die aan de basis liggen van een kwalitatieve leefomgeving. De site is hier beeldbepalend. De verschillende ontwikkelingsprojecten zijn op diverse plaatsen vanuit de publieke groen-as te zien. Een idyllische plek op leef- en recreatieniveau.
De groene, open ruimtes op de site in combinatie met de inplanting van de bouwvolumes en de wegenis verzekeren zo ook de doorwaadbaarheid van de site.

Er wordt gestreefd naar eenvoudig toegankelijke woningen en site. Voor elke kavel is er palend aan het lot of in de onmiddellijke omgeving van het lot een carport / autostelplaats / berging voorzien. Op het centraal binnenplein werden er bezoekersparkeerplaatsen voorzien. De site straalt een rustige leefomgeving uit. Zoals in de verkavelingsaanvraag vermeld, werd vooral aandacht besteed aan de trage weggebruiker. Langsheen de oostkant van het project is er een fietspad/voetpad voorzien en er bestaat een trage verbinding met de wijk Kouterhoek via de bestaande brug over de beek en langsheen het noordelijke woonproject.
De woningen zijn voorzien van parementsteen met wittinten, afgewisseld met een houten gevelbekleding tussen de gevelopeningen op het gelijkvloers. Dezelfde gevelbekleding werd ook toegepast bij de afwerking van de carports en tuinbergingen.
Twee clusters zijn voorzien van hellende daken en staan in contrast met een cluster met plat dak, die zich langsheen de groene as bevindt, zodoende wordt er trapsgewijs afgebouwd naar het platteland toe.

programma

opmaak masterplan verkaveling en nieuwbouw van 14 BEN-woningen

locatie

Eke-Nazareth

opdracht

architectuur studie

datum

2017

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

Animotions